Formy wsparcia

Poradnictwo zawodowe

Udzielenie UP pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia poprzez:

  • badania zainteresowań i uzdolnień zawodowych Uczestników
  • identyfikację potrzeb Uczestników projektu (między innymi poprzez diagnozowanie potrzeb szkoleniowych, możliwości doskonalenia zawodowego). Efektem pracy doradcy/ psychologa z UP będzie opracowany Indywidualny Plan Działania (IPD ) zawierający cele i alternatywy zawodowe, działania i terminy ich realizacji , tj. inaczej: plan aktywności UP w kierunku zmiany umożliwiającej uzyskanie zatrudnienia.
  • udzielanie informacji indywidualnej o zawodach, rynku pracy,  sposobach aktywnego poszukiwania pracy (w tym przygotowanie CV, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej, itp.) oraz możliwościach szkolenia i kształcenia, w tym na podstawie opracowanego dla każdej Uczestników IPD.

Pośrednictwo pracy

Polega na udzielaniu pomocy Uczestnikom projektu w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych poprzez m.in.:

  • analizę lokalnego rynku pracy pod kątem możliwości pozyskania ofert pracy, identyfikacji wolnych miejsc pracy i pozyskiwanie ofert pracy od pracodawców w celu udostępniania ich Uczestnikom projektu,
  • inicjowanie i organizowanie kontaktów Uczestników projektu z pracodawcami,
  • udostępnianie pracodawcom poszukującym pracowników informacji o Uczestnikach projektu pod kątem ich ewentualnego zatrudnienia
  • monitoring efektów przeprowadzonych rozmów

Szkolenia zawodowe

Realizowane będą wyłącznie kursy i szkolenia, wynikające z opracowanych w ramach działań projektowych IPD  t.j. dopasowane do potrzeb i wspierające sytuację zawodową Uczestników na rynku pracy.

Celem udziału Uczestników w szkoleniach lub kursach  zawodowych  będzie nabycie kwalifikacji zawodowych lub kompetencji  potwierdzonych odpowiednim dokumentem (np. certyfikatem).

Każdy Uczestnik biorący udział w szkoleniach będzie miał zapewnione:  badania lekarskie (jeżeli są wymagane),  ubezpieczenie NNW, zwrot kosztów przejazdu na szkolenia, catering w czasie trwania szkolenia i stypendium szkoleniowe

Staże zawodowe

Każdy z 80 Uczestników projektu zostanie skierowany na 6 miesięczny staż zawodowy.

Staże zawodowe  mają na celu umożliwienie każdej UP nabycie umiejętności do samodzielnego wykonywania pracy, nabycie doświadczenia w środowisku pracy zwiększające jej szanse na uzyskanie zatrudnienia.

Program stażu jest opracowywany indywidualnie dla UP, z uwzględnieniem potrzeb i potencjału. Przy ustalaniu programu uwzględnione będą m.in. predyspozycje psychofizyczne i zdrowotne, poziom wykształcenia, kwalifikacji  zawodowych  itp. Program i miejsca staży uwzględniać będą: godzenie obowiązków zawodowych i rodzinnych, stanowisko wg kompetencji i kwalifikacji.

Podczas stażu Uczestników projektu wykonuje zadania w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą.

W czasie trwania stażu UP otrzymają:

  • stypendium stażowe
  • zwrot kosztów dojazdu dla UP oraz kosztów badań lekarskich i kosztów opieki nad dziećmi za czas odbywania stażu.