O projekcie

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020; Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy.

QUALITAS Grupa Doradcza Sp. z o.o.  wraz z Partnerem Instytut Doskonalenia Kadr i Administracji zaprasza do udziału w projekcie pn. „Nowe kwalifikacje = Nowa droga do zatrudnienia”.

Celem głównym projektu jest: zwiększenie poziomu aktywności zawodowej i zatrudnienia wśród min. 44 osób spośród 80 os objętych projektem, w tym 28 kobiet i 52 mężczyzn bezrobotnych i/lub osób biernych zawodowo i/lub poszukujących pracy w wieku powyżej 30 roku życia zamieszkujących na terenie woj. podkarpackiego poprzez realizację dopasowanego do indywidualnych potrzeb Uczestnika programu aktywizacji zawodowej. Natomiast wszyscy Uczestnicy nabędą wiedzę, kwalifikacje i doświadczenie zwiększające możliwości zatrudnienia.

Okres realizacji projektu: 01.10.2018 do: 31.03.2020r.

Wartość projektu: 1 963 002,67

Dofinansowanie: 1 635 835,56

Grupa docelowa: projekt przeznaczony jest kobiet i mężczyzn, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

 • dla kobiet
  • Wiek: 30 lat i więcej (od dnia 30 urodzin)
  • Osoby pochodzące z obszaru woj. podkarpackiego: uczą się, pracują lub zamieszkują one na obszarze woj. podkarpackiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego
  • Status na rynku pracy: osoba bezrobotna i/lub bierna zawodowo i/lub poszukująca pracy

 • dla mężczyzn
  • Wiek: 30 lat i więcej (od dnia 30 urodzin)
  • Osoby pochodzące z obszaru woj. podkarpackiego: uczą się, pracują lub zamieszkują one na obszarze woj. podkarpackiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego
  • Status na rynku pracy: osoba bezrobotna i/lub bierna zawodowo i/lub poszukująca pracy
  • Osoba o wykształceniu nie wyższym niż średnie

Udział w projekcie jest bezpłatny, koszty związane z realizacją form wsparcia, współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Warunkiem udziału kandydatów w procesie rekrutacji jest złożenia we właściwym terminie prawidłowo wypełnionych  i podpisanych dokumentów  rekrutacyjnych, których wzory można  otrzymać w biurze projektu lub pobrać ze  strony internetowej projektu www.kwalifikacje.ida-system.pl  w zakładce DOKUMENTY.

Dokumenty można przesłać pocztą tradycyjną bądź kurierem lub  składać osobiście w biurze projektu: QUALITAS GRUPA DORADCZA Sp. z o.o., ul. Partyzantów 1a, pok. 310, 35 – 242 Rzeszów.

Projekt obejmuje następujące formy wsparcia:

 • Identyfikacja Potrzeb Uczestników
 • Poradnictwo zawodowe
 • Pośrednictwo pracy
 • Szkolenia zawodowe, stypendium za czas trwania szkolenia
 • 6 miesięczne płatne staże zawodowe
 • Zwrot kosztów dojazdu na każdą formę wsparcia dla osób zamieszkujących poza miejscem prowadzenia poszczególnych form wsparcia
 • Zwrot kosztów opieki nad osoba zależną lub dzieckiem do lat 7

Kontakt

Dodatkowe informacje udzielane są w Biurze Projektu:
QUALITAS GRUPA DORADCZA Sp. z o.o.
Partyzantów 1a, pok. 310
35 – 242 Rzeszów
tel. 533 130 230; 17 861 22 44 wew. 43
e-mail: kwalifikacje@ida-system.pl