Rekrutacja

Rekrutacja Uczestników do Projektu Nowe kwalifikacje = Nowa droga do zatrudnienia  będzie przeprowadzana   w kilku turach.

Terminy naborów do Projektu będą na bieżąco umieszczane w zakładce AKTUALNOŚCI.

W procesie rekrutacji mogą wziąć udział kobiety i mężczyźni, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

 • dla kobiet
  • Wiek: 30 lat i więcej (od dnia 30 urodzin)
  • Osoby pochodzące z obszaru woj. podkarpackiego: uczą się, pracują lub zamieszkują one na obszarze woj. podkarpackiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego
  • Status na rynku pracy: osoba bezrobotna i/lub bierna zawodowo i/lub poszukująca pracy

 • dla mężczyzn
  • Wiek: 30 lat i więcej (od dnia 30 urodzin)
  • Osoby pochodzące z obszaru woj. podkarpackiego: uczą się, pracują lub zamieszkują one na obszarze woj. podkarpackiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego
  • Status na rynku pracy: osoba bezrobotna i/lub bierna zawodowo i/lub poszukująca pracy
  • Osoba o wykształceniu nie wyższym niż średnie

Kandydaci spełniające w/w kryteria obligatoryjne mogą uzyskać w procesie rekrutacji dodatkowe punkty jeżeli są osobami:

 • z niepełnosprawnościami,
 • w wieku powyżej 50 roku życia,
 • o niskich kwalifikacjach  zawodowych
 •  długotrwale bezrobotne (tzn. osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres powyżej 12 miesięcy).

Warunkiem udziału kandydatów w procesie rekrutacji jest złożenia we właściwym terminie prawidłowo wypełnionych  i podpisanych dokumentów  rekrutacyjnych, których wzory można  otrzymać w biurze projektu lub pobrać ze  strony internetowej projektu www.kwalifikacje.ida-system.pl w zakładce DOKUMENTY.

Dokumenty można przesłać pocztą tradycyjną bądź kurierem lub  składać osobiście w biurze projektu: QUALITAS GRUPA DORADCZA Sp. z o.o., ul. Partyzantów 1a, pok. 310, 35 – 242 Rzeszów

Wszystkie składane dokumenty rekrutacyjne powinny być wypełnione w sposób czytelny, komputerowo lub odręcznie wraz z wymaganym kompletem załączników. Kopie załączonych dokumentów winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem zgodnie z wymogami zawartymi w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie.

Po każdej edycji rekrutacji zostanie opublikowana lista rankingowa i ewentualnie lista rezerwowa kandydatów zakwalifikowanych do udziału w projekcie.

W razie tej samej liczby punktów decydować będzie kolejność zgłoszeń.

W przypadku  niezakwalifikowania wystarczającej liczby Uczestników  w planowanych terminach rekrutacji Beneficjent zastrzega sobie możliwość przedłużenia lub zmianę okresu rekrutacji.