Nowe kwalifikacje = Nowa droga
do zatrudnienia

Projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego
na lata 2014-2020 w zakresie Osi Priorytetowych VII-IX RPO WP 2014-2020

Formy wsparcia

Pośrednictwo

Udzielenie UP pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia

Szkolenia

Nabycie kwalifikacji zawodowych lub kompetencji potwierdzonych odpowiednim dokumentem

Staże

Każdy z 80 Uczestników projektu zostanie skierowany na 6 miesięczny płatny staż zawodowy


Dla kogo?

Projekt przeznaczony jest kobiet i mężczyzn, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

dla kobiet
• Wiek: 30 lat i więcej (od dnia 30 urodzin)
• Osoby pochodzące z obszaru woj. podkarpackiego: uczą się, pracują lub zamieszkują one na obszarze woj. podkarpackiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego
• Status na rynku pracy: osoba bezrobotna i/lub bierna zawodowo i/lub poszukująca pracy

dla mężczyzn
• Wiek: 30 lat i więcej (od dnia 30 urodzin)
• Osoby pochodzące z obszaru woj. podkarpackiego: uczą się, pracują lub zamieszkują one na obszarze woj. podkarpackiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego
• Status na rynku pracy: osoba bezrobotna i/lub bierna zawodowo i/lub poszukująca pracy
• Osoba o wykształceniu nie wyższym niż średnie

Wymagania

Warunkiem udziału kandydatów w procesie rekrutacji jest złożenia we właściwym terminie prawidłowo wypełnionych  i podpisanych dokumentów  rekrutacyjnych, których wzory można  otrzymać w biurze projektu lub pobrać ze  strony internetowej projektu www.kwalifikacje.ida-system.pl zakładce DOKUMENTY.

Dokumenty można przesłać pocztą tradycyjną bądź kurierem lub  składać osobiście w biurze projektu: QUALITAS GRUPA DORADCZA Sp. z o.o., ul. Partyzantów 1a, pok. 310, 35 – 242 Rzeszów.

Wszystkie składane dokumenty rekrutacyjne powinny być wypełnione w sposób czytelny, komputerowo lub odręcznie, zgodnie z wymogami zawartymi w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie.

Po każdej edycji rekrutacji zostanie opublikowana lista rankingowa i ewentualnie lista rezerwowa kandydatów zakwalifikowanych do udziału w projekcie.
W razie tej samej liczby punktów decydować będzie kolejność zgłoszeń.

W przypadku  niezakwalifikowania wystarczającej liczby Uczestników  w planowanych terminach rekrutacji Beneficjent zastrzega sobie możliwość przedłużenia lub zmianę okresu rekrutacji.

 

Nie zwlekaj

Projekt przeznaczony jest dla kobiet i mężczyzn w wieku powyżej 30 lat,  zamieszkujących na obszarze woj. podkarpackiego

Nie zwlekaj